بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/31
کل خالص ارزش دارائی ها 168,539,611,416 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,164,399 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,164,399 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,187,597 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 77,869

صندوق سرمایه‌گذاری ذوب آهن اصفهان

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/01

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نو ويرا

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیران سرمایه گذاری:

اعظم ميرجليلي، بهاره عزآبادي، سميرا سليماني

حسابرس:

موسسه حسابرسي وخدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها