Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در سهام با پرداخت سود است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید اوراق بهادار می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود.

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان حداقل ٧٠%از دارایی های صندوق
2 - سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر
3 - سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر ١٠% از کل دارایی های صندوق
4 - سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداكثر 30% از کل دارایی های صندوق
5 - واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداكثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
6 - سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداكثر 5% از کل دارایی های صندوق
7 - اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر ٥% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
8 - اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
9 - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 15% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

رعایت نصاب بند١ جدول فوق در ٦٠ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان