Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در سهام با پرداخت سود است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید اوراق بهادار می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود.

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول و بازار دوم فرابورس حداقل ٧٠%از دارایی های صندوق
2 - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
2-1 پذیرفته شده در بورس تهران حداكثر ١٠% از دارایی های صندوق
2-2 پذیرفته شده در بازار اول و بازار دوم فرابورس حداكثر ٥% از دارایی های صندوق
3 - سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یك صنعت حداكثر ٣٠% از دارایی های صندوق
4 - سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس حداكثر ٢٠% از دارایی های صندوق
5 - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر

رعایت نصاب بند١ جدول فوق در ٦٠ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان