اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/24
کل خالص ارزش دارائی ها 1,855,002,243,228 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 14,068,074 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 14,068,023 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 14,160,036 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 131,859

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/01

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نو ويرا

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان نو ويرا

مدیران سرمایه گذاری:

هادي شعباني، جواد عليزاده، ابوالفضل جعفري ماهوك

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند